Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Hua Tuo TCM Nederland is een praktijk gespecialiseerd in de traditionele Chinese geneeskunde. Onze diensten omvatten acupunctuur, guasha en tui na massage, en kruidentherapie. Onze aanpak is gebaseerd op eeuwenoude Chinese geneeswijzen, gericht op het bereiken en behouden van balans in het lichaam om zo gezondheid en welzijn te bevorderen. In onze acupunctuurbehandelingen gebruiken we fijne naalden om specifieke punten op het lichaam te stimuleren en de stroom van qi (levensenergie) te reguleren. Gua sha en tui na massage zijn vormen van traditionele Chinese massage die gericht zijn op het stimuleren van de bloedcirculatie en het mobiliseren van qi in het lichaam. Onze kruidentherapie maakt gebruik van een verscheidenheid aan natuurlijke producten, samengesteld om specifieke gezondheidsklachten te behandelen en het algehele welzijn te verbeteren. Bij Hua Tuo TCM Nederland streven we ernaar om een holistische en individuele benadering van gezondheid te bieden. Elk behandelplan wordt op maat gemaakt om aan de unieke behoeften en doelen van de cliënt te voldoen. We geloven in de kracht van de traditionele Chinese geneeskunde om niet alleen symptomen te behandelen, maar ook de onderliggende oorzaken van ziekte en ongemak aan te pakken.

2. Definities

Patiënt: een individu dat de gezondheidsdiensten van de Praktijk gebruikt of wenst te gebruiken.
Praktijk: de acupunctuurpraktijk die diensten verleent onder deze Algemene Voorwaarden.
Gegevens: alle informatie die de Patiënt verstrekt aan de Praktijk, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke en medische informatie.
Intellectuele eigendom: omvat maar is niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en ontwerprechten met betrekking tot de inhoud en diensten van de Praktijk.
Diensten: alle producten, procedures, behandelingen, of raadplegingen die door de Praktijk worden aangeboden.
Behandelingsprotocol: de voorgeschreven reeks acties, procedures of behandelingen die de Patiënt dient te volgen als onderdeel van de zorg die door de Praktijk wordt geleverd.
Geschil: een meningsverschil, meningsverschil, of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden.
Mediation: een proces waarbij een neutrale derde partij (de mediator) de partijen helpt bij het bereiken van een wederzijds aanvaardbare oplossing voor hun geschil.
Arbitrage: een alternatieve geschillenbeslechting waarbij een geschil wordt beslist door een of meer personen (de "arbiters", "arbitragecommissie" of "arbitrale tribunalen"), die een "arbitrale uitspraak" geven.

3. Rechten en plichten van de patiënt

3.1 Rechten van de patiënt

3.1.1 Recht op informatie
De patiënt heeft het recht om volledige en duidelijke informatie te ontvangen over de voorgestelde behandeling, waaronder de voordelen, risico's en eventuele alternatieven.
3.1.2 Recht op privacy en vertrouwelijkheid
De patiënt heeft recht op privacy met betrekking tot zijn of haar medische en persoonlijke gegevens. Dit omvat ook het recht om te weten hoe deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt.
3.1.3 Recht op instemming
De patiënt heeft het recht om te beslissen of hij of zij wel of niet instemt met de voorgestelde behandeling, na volledig te zijn geïnformeerd over de details van de behandeling.
3.1.4 Recht op klachten
De patiënt heeft het recht om een klacht in te dienen indien hij of zij niet tevreden is over de geleverde diensten en dient te weten hoe dat proces werkt.

3.2 Verplichtingen van de patiënt

3.2.1 Informatievoorziening
Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om volledige, accurate en tijdige informatie te verstrekken over zijn of haar medische geschiedenis en huidige gezondheidstoestand.
3.2.2 Afspraken nakomen
De patiënt heeft de verantwoordelijkheid om op tijd op afspraken te verschijnen en, indien noodzakelijk, tijdig af te zeggen volgens het beleid van de praktijk.
3.2.3 Betalingen
Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om voor de geleverde diensten te betalen volgens het betalingsbeleid van de praktijk.
3.2.4 Respectvol gedrag
De patiënt moet respectvol gedrag tonen naar het personeel van de praktijk en andere patiënten.

4. Rechten en plichten van de praktijk

4.1 Rechten van de praktijk

4.1.1 Betaling
De praktijk heeft het recht om betaling te vragen voor de geleverde diensten volgens het vastgestelde tarief en betalingsbeleid.
4.1.2 Weigeren van diensten
In bepaalde situaties heeft de praktijk het recht om diensten te weigeren, bijvoorbeeld als een patiënt zich respectloos gedraagt of als de behandeling medisch onverantwoord is.
4.1.3 Wijzigen van voorwaarden
De praktijk heeft het recht om de algemene voorwaarden en het beleid te wijzigen, mits de patiënten daarvan op de hoogte worden gebracht.

4.2 Verplichtingen van de praktijk

4.2.1 Kwaliteit van zorg
De praktijk is verplicht om een hoge standaard van medische zorg en behandeling te bieden, in overeenstemming met professionele richtlijnen en beste praktijken.
4.2.2 Informatieverstrekking
De praktijk is verplicht om patiënten te informeren over hun behandeling, inclusief eventuele risico's, voordelen, alternatieven, en kosten.
4.2.3 Vertrouwelijkheid
De praktijk heeft de verplichting om de medische en persoonlijke gegevens van de patiënt vertrouwelijk te houden, tenzij er wettelijke redenen zijn om deze te delen.
4.2.4 Respectvolle behandeling
De praktijk moet alle patiënten met respect behandelen, ongeacht hun leeftijd, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid, of gezondheidstoestand.
4.2.5 Klachtenafhandeling
De praktijk heeft de verplichting om klachten van patiënten serieus te nemen en op een eerlijke en tijdige manier af te handelen.

5. Betalingen en tarieven

5.1 Tarieven

Het standaardtarief voor een acupunctuursessie van 60 minuten is €50. Aanvullende diensten, zoals cupping of kruidenbehandelingen, zijn extra en worden apart in rekening gebracht.
5.2 Betalingswijze
Wij accepteren contant geld, pinnen met debit card en bankoverschrijvingen.
5.3 Betalingstijdstip
De patiënt is verplicht om voor de diensten te betalen volgens de tarieven die van tijd tot tijd door de praktijk worden gepubliceerd. Betalingen dienen te worden gedaan op de dag van de behandeling, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Afspraak annulering en gemiste afspraken
Wij verzoeken u om minimaal 24 uur van tevoren te annuleren als u een afspraak niet kunt nakomen. Bij afspraken die niet binnen deze tijd worden geannuleerd, brengen wij het volledige tarief in rekening. Deze kosten zullen worden toegevoegd aan uw volgende factuur.
5.5. Verzekering
Bij de acupunctuurpraktijk Hua Tuo TCM Nederland is het mogelijk om vergoedingen van de zorgverzekering te ontvangen. Hua Tuo TCM Nederland is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
- RBCZ (HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire zorg) Lidnr: 104024R
- NVTCG. ZHONG (Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde) Lidnr: 2018001
Als gevolg van deze aansluiting kunnen patiënten mogelijk in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit hun aanvullende zorgverzekering. De specifieke vergoedingen variëren echter afhankelijk van de zorgverzekeraar en het gekozen aanvullende zorgpakket.
5.6 Terugbetalingen
Terugbetalingen worden alleen gegeven onder bepaalde omstandigheden, zoals bepaald door de praktijk en afhankelijk van de aard van de diensten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Verwaring
De patiënt gaat ermee akkoord de praktijk, zijn werknemers, en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen alle vorderingen, verliezen, kosten, schade en uitgaven die voortvloeien uit de diensten van de praktijk.
6.2 Beperking van aansprakelijkheid
De praktijk is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, gevolgschade of speciale schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of winst, die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten van de praktijk.
6.3 Toestemming voor behandeling
De patiënt erkent dat hij of zij volledig geïnformeerd is over de aard en het doel van de acupunctuurbehandelingen en andere procedures, mogelijke alternatieve methoden van behandeling, de risico's en voordelen, en mogelijke complicaties.
6.4 Risico’s en complicaties
De patiënt begrijpt dat er bepaalde risico's en complicaties kunnen zijn verbonden aan acupunctuur en andere aangeboden behandelingen, en gaat ermee akkoord deze risico's te accepteren.

7. Privacybeleid en gegevensbesherming

7.1 Verzameling van gegevens
Wij verzamelen persoonlijke en medische informatie van de patiënt om passende en veilige zorg te kunnen verlenen. Dit kan onder meer naam, contactgegevens, medische geschiedenis en informatie over de huidige gezondheidstoestand omvatten.
7.2 Gebruik van gegevens
We gebruiken deze informatie voor het beheer van de behandeling van de patiënt, inclusief planning van afspraken, facturering, en het verstrekken van gezondheidsdiensten.
7.3 Gegevensopslag
We slaan deze informatie op in overeenstemming met de lokale wetgeving en industriestandaarden voor gegevensbeveiliging.
7.4 Delen van gegevens
We delen deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, tenzij dit wettelijk vereist is.
7.5 Rechten van de patiënt
De patiënt heeft het recht om toegang te vragen tot zijn of haar persoonlijke gegevens, deze te corrigeren indien ze onjuist zijn, en om verwijdering of beperking van de verwerking te vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten, en ontwerprechten gerelateerd aan de inhoud en diensten van de praktijk (inclusief, maar niet beperkt tot, alle materiaal op onze website, logo's, en merknamen) zijn het exclusieve eigendom van de praktijk en/of onze licentiegevers.
8.2 Gebruik van eigendom
Geen enkel deel van de inhoud of diensten mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, of openbaar gemaakt op enige manier zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de praktijk. De patiënt mag het materiaal alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
8.3 Inbreuk
Ongeoorloofd gebruik van onze intellectuele eigendom wordt beschouwd als een ernstige inbreuk en kan leiden tot juridische stappen.

9. Beëindiging

9.1 Beëindiging door de patiënt
De patiënt heeft het recht om de diensten van de praktijk op elk moment te beëindigen. We vragen echter om een redelijke kennisgeving van ten minste 24 uur voor een geplande afspraak.
9.2 Beëindiging door de praktijk
De praktijk behoudt zich het recht voor om de behandeling van een patiënt te beëindigen in specifieke omstandigheden, zoals het niet naleven van de behandelingsprotocollen, het niet betalen van verschuldigde bedragen, of gedrag dat als ongepast of respectloos kan worden beschouwd. In dergelijke gevallen zal de praktijk de patiënt schriftelijk op de hoogte stellen.
9.3 Overdracht van zorg
In het geval dat de patiënt zijn/haar behandeling elders wil voortzetten, zal de praktijk, met toestemming van de patiënt, relevante medische informatie overdragen aan de nieuwe zorgverlener.

10. Geschillenbeslechting

10.1 Inspanningen voor oplossing van geschillen
Beide partijen stemmen ermee in om te proberen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst in de eerste plaats op te lossen door middel van onderhandeling en overleg.
10.2 Mediation
Als de partijen er niet in slagen om het geschil op deze manier op te lossen, dan stemmen ze ermee in om de kwestie voor te leggen aan een onpartijdige mediator voordat ze juridische stappen ondernemen.
10.3 Arbitrage/Juridische procedures
Indien mediation niet succesvol is, hebben de partijen het recht om het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtbank of arbitrage, afhankelijk van de wettelijke vereisten en de aard van het geschil.
10.4 Toepasselijke wet
Deze overeenkomst valt onder de wetten en regelgeving van Nederland en eventuele juridische procedures moeten worden gevoerd in de rechtbanken van Flevoland, Nederland.

11. Toepasselijk recht

11.1 Rechtsgebied
Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de patiënt en de acupunctuurpraktijk worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
11.2 Bevoegde rechtbank
Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of de diensten die door de acupunctuurpraktijk worden aangeboden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Midden-Nederland.
11.3 Aanvaarding van jurisdictie
Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u uitdrukkelijk in met de jurisdictie van de rechtbanken van Midden-Nederland voor elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van onze diensten.